magnifier
10 czerwca 2024

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków łączy się z Narodowym Instytutem Dziedzictwa

Według zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 10 czerwca 2024 r. dokonuje się połączenia państwowych instytucji kultury: Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury otrzymuje nazwę: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2024 roku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 20 maja 2024 roku, pod pozycją 58, zmienionym Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2024 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 31 maja 2024 roku, pod pozycją 67 z dniem 10 czerwca 2024 r. dokonuje się połączenia państwowych instytucji kultury: Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

Nowopowstała instytucja kultury będzie nosić nazwę: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Przejęcie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa mienia oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury następuje z dniem ponownego wpisu Instytutu do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się pracownikami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Zmianie ulegną następujące dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

– numer wpisu do rejestru instytucji kultury
– REGON
– NIP

Wszelkie porozumienia i umowy zawarte z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków przed dniem 10 czerwca 2024 roku pozostają w mocy. Kontrahenci zostaną powiadomieni o nowych danych rejestrowych, niezwłocznie po ich nadaniu przez właściwe organy. Informacje te zostaną również opublikowane na stronie nid.pl oraz bip.nid.pl.

Zakres działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa od dnia 10 czerwca 2024 roku określa Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2024 r. (poz. 59).

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2024 r. (poz. 58).

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2024 r. (poz. 59).

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2024 r. (poz. 67).

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2024 r. (poz. 68).

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content